Intézménylátogatási rend változás!

 

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendje

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetése elkötelezett az intézmény dolgozóinak és tanulóinak élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelme iránt, és fokozott elővigyázatosságot tart szem előtt a koronavírus világjárvány további terjedésének megelőzése érdekében, a Kormány rendeleteiben foglalt rendelkezésekkel, továbbá az EMMI, az Oktatási Hivatal által kiadott ágazati határozatokban, tájékoztatókban és ajánlásokban foglaltakkal összhangban a fenntartói jogokat gyakorló Pécsi Tudományegyetem által kiadott 20/2020. számú rektori-kancellári együttes utasításban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi speciális rendelkezéseket vezeti be az intézménylátogatás rendjére vonatkozóan.

 

I. fejezet

 

Az eljárásrend hatálya

 

1. § (1) Az eljárásrend hatálya kiterjed az intézmény által folytatott valamennyi képzésre, állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az intézménnyel bölcsödei, óvodai és tanulói jogviszonyban álló személyre (továbbiakban: tanulók), valamint az intézmény közalkalmazottjaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra.

 

(2) Az eljárásrend hatálya kiterjed továbbá az 3.§ (4) bekezdés szerinti azon személyekre, akik az intézmény területére jogosultak belépni.

 

II. fejezet

 

Az intézménylátogatás rendje

 

Általános szabályok

 

2. § Az intézmény területére csak egészséges, az 1. sz mellékletben meghatározott tüneteket nem mutató személy léphet be szájat és orrot folyamatosan eltakaró maszkban.

[1]

 

2. A § Az emberi erőforrások minisztere 29/2021.(XI.19.) EMMI határozata alapján a szülők és egyéb - az iskolával jogviszonyban nem lévő személyek - részére a köznevelési intézménybe való belépés csak abban az esetben engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény (a portaszolgálat) ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását (pl. uniós digitális Covid-igazolvány, védettségi igazolvány vagy applikáció, nemzetközi oltási igazolvány). Fentiek alól kivétel az elháríthatatlan esemény esetén belépő személy - aki ezt intézményvezetői engedéllyel teheti meg.

[2]

[3]

 

3. § (1) Az intézmény munkanapokon reggel 7.00 és este 19.00 óra között tart nyitva. A nyitvatartási időn túli benntartózkodást – kizárólag munkavégzés céljából indokolt esetben – a munkáltató egyénileg engedélyezheti, melyről írásban tájékoztatni kell a portaszolgálatot. Az óvodai tagintézmény munkanapokon 5.30 és 17.00 óra között van nyitva.

 

(2) Az intézmény vezetője az alábbi helyiséget jelöli ki a fertőzésgyanús személyek elkülönítésére:

 

Feladatellátási hely neve, címe, elkülönítő helyiség

·        

Babits Mihály Gimnázium (7633 Pécs, dr. Veress Endre u. 15.): az orvosi szoba melletti várószoba,

·        

Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola (7624 Pécs, Őz u. 2.): A22-es terem,

·        

1. Számú Általános Iskola (7624 Pécs, Alkotmány u. 38.): a portával szemben lévő helyiség,

·        

Óvoda (7624 Pécs, Szigeti út 12.): Micimackó kuckója

 

 (3) Az iskola területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, munkavégzés, tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés, sporttevékenység) lehetséges és kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozódhat az intézmény területén tartózkodás.

 

 

Különös szabályok

 

 

Tanórák és az óraközi szünetek

 

4. § A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, illetve a csengetési rend az intézmény házirendjében meghatározottoktól eltérően a 2.sz. Mellékletben foglaltak szerint kerül meghatározásra (feladatellátási helyenként).

 

 

Tanulmányi ügyintézés

 

5. § A tanulmányi ügyintézés során törekedni kell az elektronikus kapcsolattartásra. Az elektronikus kapcsolattartásra elsősorban a MozaNapló, valamint az intézmény központi email címe (ptegyakorlo@pte.hu) és a tagintézményi hivatalos e-mail címek szolgálnak.

 

Szakmai gyakorlat, gyakorlati foglalkozás, eszközös tanóra, szaktanterem használata

 

6. § (1) A tantermi oktatás során törekszünk az osztályok keveredésének elkerülésére. A szaktantermek, nyelvi termek kivételével az osztályok a tanítási nap során lehetőség szerint ugyanazt a tantermet használják.

Az egyik osztály távozását követően a következő osztály akkor foglalhatja csak el a termet, amennyiben megtörtént a helyiség alapos (át)szellőztetése, a felületek fertőtlenítése (az osztályok a ki-bemenetelnél sem érintkeznek egymással).

 

(2) Az egy órán többek által kézbe vett, használt tárgyak, szemléltető eszközök használata kerülendő, illetve amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor a tanóra után javasolt a kézfertőtlenítés.

 

(3) Az óra végén kötelező a gyakorlati képzéshez használt eszközök és egyéb használt felületek fertőtlenítése (mielőtt azokat más osztály használná).

 

(4) A nem fertőtleníthető demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni (bemutatás).

 

(5) Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 

(6) Kötelező a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró maszk használata a tanórákon

[4]

, a közösségi terekben, a közlekedő folyosókon, az irodákban, illetve a zárt térben tartott rendezvényeken.

[5]

A krónikus betegséggel küzdő pedagógusok egészségének védelme érdekében, valamint a pedagógus kifejezett kérésére az általuk tanított tanulócsoportokban a tanítási órák alatt a tanulókat maszk viselésére kérjük.

[6]

 

A testnevelés órákra vonatkozó külön szabályok: 

1.      

A testnevelő tanárok az általános utasításoknak megfelelően az órán maszkot viselnek.  

2.      

A tanulók tanagyagtól és egészségi állapottól függően az órán maszkot viselnek. Ez ügyben a testnevelőtanár döntése a meghatározó.  

[7]

3.      

Testnevelés órákon a foglalkoztatási formáknál különösen ügyelünk a távolságtartás előírásaira.  A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

4.      

A testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A tanórákra érkező és onnan távozó osztályok tanulói egyidőben nem lehetnek az öltözőben.  

5.      

Felhívjuk a tanulók figyelmét a megfelelő védőtávolság betartására a mosdókban, illetve az öltözőkben is. Különös figyelmet fordítunk az öltözők és mosdók megfelelő használatára, a higiénés követelmények betartására. Felhívjuk diákjaink figyelmét az öltözői ablakok nyitott használatára, folyamatos szellőztetésre és az öltözőbeli  maszkhasználatra is.

[8]

 

Rendezvények, kirándulások

 

7. §(1) Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi helyszínen történő megvalósítása javasolt.

(2) A külföldről érkező gyermek, tanuló Magyarországra való belépése a mindenkor aktuális határátlépési szabályok alapján lehetséges. A Rendőrség honlapján megtalálhatóak a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos, a beutazáshoz, valamint a karantén alóli mentesítéshez szükséges dokumentumok.

 

Étkezés

 

8. § (1) Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Az étkeztetést ellátó szolgáltató a szolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátásakor figyelembe veszi és kötelezően alkalmazza az intézkedési terv előírásait. 

(2) Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

(3) Az étkezéseket a menzán külön ebédelési renddel úgy szervezzük meg, hogy az évfolyamok keveredése elkerülhető legyen.

 

Tornaterem, sportlétesítmények használata

 

9. § Intézményünk sportlétesítményei az Egyetem épületeinek részét képezik, rájuk az Egyetem e tárgyú szabályai vonatkoznak.

 

WC, mosdó használat

 

10. § (1) Indokolt a sokak által érintett felületek (különösen a WC ülőke, lehúzó, kilincs, zár) használatok közötti fertőtlenítése.  

 

(2) A WC használat után a szappanos kézmosás kötelező. A kéztörléshez papírtörlőt és /vagy kézszárítót biztosítunk.

 

Teendők fertőzés gyanú esetén

 

11. § (1) Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. A tünetek megjelenését a tanulók is jelezzék a pedagógusnak/iskolaegészségügyi orvosnak/védőnőnek. A feltételezett fertőzött személyek elkülönítése a tagintézményekben az erre kijelölt és fenntartott külön helyiségekben történik.

 

(2) A beteg gyermeket, tanulót az a pedagógus kíséri az elkülönítésre kijelölt helyiséghez, aki az adott órában a gyermek felügyeletét ellátja, és a tüneteket észleli, majd értesíti az intézmény vezetését, akik kijelölik azt a személyt, aki a felügyeletet a szülő / gondviselő megérkezéséig átveszi. A tünet észlelését követően a gyermek, illetve a tanuló, valamint az őt kísérő és felügyelő személy az orrát és száját eltakaró maszkot köteles viselni.

 

(3) Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség takarítását végző személynek kiemelt figyelmet kell fordítania az egyéni védekezésre és lehetőség szerint a tüneteket mutató személytől tartani legalább 1,5 méteres távolságot. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.

 

(4) Az elkülönítésről intézkedő vezető vagy megbízottja haladéktalanul értesíti a szülőt /gondviselőt és az iskolaegészségügyi orvost. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát / házi gyermekorvosát.

 

(5) A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

(6) A gyermek, a tanuló az óvodába, az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag eredeti orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

(7) A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. A Rendelet 51.§ (2) c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor –ahogy az alapvető jogok biztosa megállapította (AJB 2289/2021)- a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet az intézményvezető a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan mérlegel, és időszakonként felülvizsgál.

 

A döntés során mérlegelendő:

·        

az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális esélye;

·        

a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és visszajutás során mennyire biztosított a fertőződés megelőzése;

·        

az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyekre;

·        

a tanulóra és a családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;

·        

a tanuló életkorára való figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás során.

 

Az intézményben teljesítendő gyakorlatokra vonatkozó szabályok

 

12. § (1) Jelen intézményi protokollt a gyakorlatát teljesítő hallgatónak is meg kell ismernie.

(2) Az intézkedési terv ismerete és az abban foglalt szabályok betartása a köznevelési intézményben

gyakorlatát végző hallgatókra is vonatkozik. A veszélyhelyzet időtartama alatt a tanítási gyakorlaton történő részvétel feltétele azonos a foglalkoztatottakkal szemben támasztott követelményekkel, vagyis 2022. február 1-jétől tanítási gyakorlatra csak oltott hallgatókat fogad az intézmény minden egysége. Nem köteles a védőoltást felvenni az a hallgató, akinek egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele.

[9]

[10]

(3) A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen

lévő hallgatói létszámot.

(4) A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető feladata, hogy a helyes

egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze.

(5) A hallgatóknak a hospitálás alkalmával a tanórákon is kötelező a szájat és orrot folyamatosan eltakaró maszk viselése.

[11]

[12]

A krónikus betegséggel küzdő pedagógusok egészségének védelme érdekében, valamint a pedagógus kifejezett kérésére az általuk tanított tanulócsoportokban a tanítási órák alatt a hallgatókat maszk viselésére kérjük.

[13]

(5) A gyakorlatokra vonatkozóan a mindenkori egyetemi szabályozásokat tekintjük iránymutatónak.

 

13. § Jelen eljárásrend 2021. szeptember hó 1. napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes.

 

Pécs, 2021. augusztus hó 27. napján.

 

 

                                                                       …………………………………………

                                                                                   Turi Katalin sk.

az intézmény vezetője

 

 

 

Jóváhagyta.  …….. , 2021. …….. hó ……. .napján.

 

 

 

…………………………………………

PTE Operatív Stáb vezetője
[1]

Módosítva: 2021. november 2.

[2]

Módosítva: 2021. december 1.

[3]

Hatályon kívül helyezve: 2022. március 7.

[4]

Módosítva: 2021. november 9.

[5]

Hatályon kívül helyezve: 2022. március 7.

[6]

Módosítva: 2022. március 7.

[7]

Hatályon kívül helyezve: 2022. március 7.

[8]

Hatályon kívül helyezve: 2022. március 7.

 

[9]

Módosítva: 2021. december 6.

[10]

Hatályon kívül helyezve: 2022. március 7.

[11]

Módosítva: 2021. november 2.

[12]

Hatályon kívül helyezve: 2022. március 7.

[13]

Módosítva: 2022. március 7.